Visie duurzaam ondernemen

Een beter leven voor iedereen

Duurzaam ondernemen is de grootste uitdaging van dit moment. Immers, duurzaamheid gaat vaak gepaard met het idee dat het geld kost en niets oplevert. Niets is minder waar!

International Plywood is al 25 jaar lang de importeur voor triplex en andere plaatmaterialen van Nederland. Bij onze werkzaamheden dragen wij tevens verantwoordelijkheid om het effect van ons handelen binnen de branche en het milieu te beheersen. Hierbij werkt International Plywood in de branche nauw samen met medewerkers, klanten, toeleveranciers en brancheorganisaties. Bij onze strategische besluitvorming blijven wij enerzijds een afweging maken tussen de belangen op korte en lange termijn en anderzijds de economische, milieu- en sociale overwegingen integreren. Dat is wat International Plywood verstaat onder maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De basis van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt gevormd door een aantal principes. Deze principes vormen het uitgangspunt voor ons beleid.

Mensen spelen daarin een belangrijke rol. Mensen met wie International Plywood werkt staan centraal. Een respectvolle omgang met medewerkers, klanten, leveranciers en overige relaties draagt bij aan een vertrouwen dat International Plywood voldoet aan haar verwachtingen.

Met deze mensen streeft International Plywood haar prestaties op het gebied van duurzaamheid nog verder te verbeteren. Daarmee onderkennen we onze verantwoordelijkheid met het oog op toekomstige generaties. Duurzaamheid is een bittere noodzaak, immers de wereld staat op een keerpunt. De wereldbevolking blijft toenemen (tot naar schatting 9 miljard in 2050), terwijl het aanbod van natuurlijke hulpbronnen afneemt. Wereldwijd zal de consumptie, ook van triplex en andere plaatmaterialen, moeten verduurzamen. 

Regelgeving kan worden ingezet als instrument om duurzaamheid af te dwingen. Toch is International Plywood de mening toegedaan dat duurzaamheid meer moet worden gezocht in hoe wij, als mensen onderling, met dit thema omgaan. Een dergelijke verandering vraagt ons inziens om een andere cultuur, van iedereen inclusief ons zelf! We handelen immers in een natuurproduct, en als we nu in staat zijn om duurzaamheid een algemeen gedachtegoed te maken, dan kunnen we ook in de toekomst blijven handelen in dit prachtige product. 

International Plywood beseft dat zeer goed en levert al jaren een substantiële bijdrage aan deze verandering. Soms zetten we kleine stapjes, en ook die tellen mee. Onze uitgebalanceerde aanpak borgt dat International Plywood in 2015 minimaal 85% van haar plaatmaterialen betrekt dat afkomstig is uit duurzaam geproduceerde bossen, conform de VVNH norm.  

Onze klanten waarderen onze inzet, maar geven wel aan dat duurzaamheid gewoon commercieel aantrekkelijk moet zijn. Om dat te kunnen realiseren zijn gedreven medewerkers van International Plywood continue voor haar klanten bezig. Met die visie onderhandelt International Plywood met triplexfabrikanten van over de gehele wereld om uiteindelijk een marktconform, duurzaam alternatief te bieden aan haar klanten. Innovatieve oplossingen worden ontwikkeld om een alternatief te bieden voor die producten die vandaag nog niet uit duurzaam geproduceerde bossen afkomstig zijn.

(Deze tekst is ook geplaatst in de Keurhout-bijlage van HoutWereld nr. 6 - 2011, special Houtkeurmerken.)